Phật pháp

Chú giải thần chú đại bi

  1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da Hàng ngày chúng ta vẫn thường tụng Nam mô A – di – đà...

Sự tích đức Phật Di Lặc

Nói về đức Phật Di Lặc chắc rằng đại đa số quí vị đều nhớ đến hình tượng của một ông Phật ngồi phạch...

Sự tích đức Phật A Di Đà

Sự tích đức Phật A Di Đà Đức phật A Di Đà là một ngôi giáo chủ trên cõi Lạc Bang, oai đức không cùng,...

Vị tha hay ích kỹ

Đến khi nào người ích kỹ mới hiểu? “Tất cả hạnh phúc trên đời đều ít nhiều đi ngang qua con đường vị tha....

Bài viết mới nhất