Trang chủ Phật pháp

Phật pháp

Nguyên lý căn bản của Đạo Phật

Phần tinh ba nhất của con người là tư tưởng. Con người có thể tự hào rằng mình hơn vạn vật ở chỗ biết...

Công đức trì tụng Chú Đại Bi

Nếu chúng sanh nào, trong một ngày đêm tụng năm biến chú, sẽ diệt trừ được tội nặng trong trăm ngàn muôn ức kiếp...

Chú giải thần chú đại bi 2

37. Thất na thất na Câu chú này được dịch là “Đại trí tuệ”, cũng dịch là “Hoằng thệ nguyện”. Đây là Bảo...

Phật A Di Đà – Amitābha Buddha

A-di-đà hay A Di Đà là danh từ phiên âm có gốc từ hai chữ trong tiếng Phạn: अमिताभ, amitābha và amitāyus. Amitābha dịch...

Phật Kim Cương Trì – Vajradhara Buddha

Vajradhara nghĩa đen là bậc trì giữ kim cương.Đức Phật Kim Cương Trì Vajradhara là Đức Phật nguyên thủy, hiện thân của tất cả...

Phật Bảo Sinh – Ratnasambhava Buddha

Ratnasambhava có nghĩa là “đản sinh từ bảo báu”, “ratna” trong tiếng Phạn có nghĩa là Bảo báu. Người ta tin rằng đức Phật...

Phật Bất Động – A Súc Bệ – Akshobya Buddha

PHÁP HỘI BẤT ĐỘNG NHƯ LAI PHẨM THỌ KÝ TRANG NGHIÊM – THỨ NHỨT Như vậy, tôi nghe một lúc đức Phật ở thành Vương...

Địa Tạng Vương Bồ Tát – Ksitigarbha Bodhisattva

Đức Địa Tạng là một vị đã chứng bực Đẳng Giác trải đến vô lượng A Tăng Kỳ kiếp rồi. Ngài có lời...

Phật Di Lặc – Maitreya Buddha

Phật Di Lặc (zh. 彌勒, sa. maitreya, pi. metteyya là cách phiên âm, dịch nghĩa là Từ Thị (慈氏), “người có lòng từ”, cũng...

Hành thiện đúng cách

Phương pháp tích thiện 1. Bàn luận rõ ràng về thiện: Nếu xét một cách tinh tường mà nói, thì thiện có chân có giả, có...

Bài viết mới nhất